Novinky

     • Informace pro rodiče ZŠ a MŠ k zahájení šk. r. 2020-21

     • Do budovy školy nevstupují děti, žáci a dospělí s příznaky infekčního onemocnění.

      Hygienická pravidla

      U vstupu do budovy a v každé třídě jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou. Po příchodu do budovy pověřený ped. pracovník zajistí dezinfekci rukou u každého dítěte, žáka. Rodiče dětí MŠ se zdržují pouze v šatně a po nezbytně nutnou dobu. 

      Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy Covid-19

      1. Zajistit oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních.
      2. Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, svalů, kloubů, průjem ztráta chuti a čichu). Zákonní zástupci dětí, žáků, u kterých se kterýkoli z těchto příznaků objeví, budou okamžitě telefonicky kontaktováni za účelem převzetí dítěte. 
      3. Děti a žáci s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění v důsledku chronického či alergického onemocnění mohou vstoupit do školy, pokud prokáží, že netrpí infekční nemoci (doklad lékaře).

      Školní stravování

      1. Roznášení a chystání nádobí, příborů pro děti a žáky provádějí pouze pověřené osoby. 
      2. Cizí strávníci se nestravují v budově, pro výdej stravy je vyčleněn čas i prostor.
      3. Do místnosti školní jídelny nevstupují rodiče ani cizí osoby. Komunikují s jídelnou pouze telefonicky (sms nebo tel. hovor).
     • Poděkování

     • Milí rodiče,

      chtěli bychom Vám ještě jednou poděkovat za to, že jste se tento rok stali nečekaně také učiteli a se ctí se svého nového úkolu zhostili. I Vám teď nastávají prázdniny, a proto doufáme, že si během nich dobře odpočinete a naberete nových sil. 

      Tým učitelů ZŠ Brána

     • Angličtina s Nepálci

     • Tento a minulý týden měli starší žáci druhého stupně možnost v rámci anglického jazyka telefonovat se žáky nepálské mezinárodní školy Shristi Academy v Kahmándú. Mohli se dozvědět o životě v Nepálu a zároveň jim trochu představit, jak my žijeme v České republice. Byla to skvělá zkušenost jak jazykově, tak kulturně.

     • Vysvědčení

     • Ukončení školního roku 2019/2020 proběhne 25. 6. 2020 pro první stupeň od 8:00 a pro druhý stupeň od 9:00.

      Kromě předávání vysvědčení také proběhne focení tříd. Předpokládaný konec do 12:00.

      Prosíme žáky, kteří se aktuálně neúčastní prezenční výuky a přijdou 25. 6., aby donesli podepsané prohlášení, které je ke stažení níže.

      Cestne_prohlaseni_priloha.pdf

     • Sdělení informace o obnovení osobní přítomnosti žáků ve škole a jejích podmínkách

     • Obecné informace pro zákonné zástupce žáků o možnosti účastnit se vzdělávacích aktivit a o termínu pro vyjádření jejich zájmu o účast na vzdělávacích aktivitách či přípravě.

      Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy;
      v případě žáků 1. stupně do 18. 5. 2020;
      v případě žáků 9. ročníku do 7. 5. 2020.

      Také prosím do 18. 5. 2020 prostřednictvím e-mailu zsbrana@gmail.com sdělte zájem o stravování ve školní jídelně a potřebu odpoledních aktivit (školní družinu).V den nástupu do školy žáci donesou podepsané Čestné prohlášení. Ke stažení zde nebo k vyzvednutí ve škole v pracovních dnech do 15 hodin.
      Veškeré podrobnější informace týkající se provozu školy (časy příchodu a odchodu žáků, konkrétní složení skupin, začátek a konec vzdělávacích aktivit, organizace provozu v šatnách, výdej obědů apod.) vám budou sděleny po závazném přihlášení žáků.

      Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména: Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“). Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

      Ranní družina není poskytována.

      Výuka tělesné výchovy v běžné podobě, včetně plavání, není možná.
      Zařazení pohybových chvilek na protažení a relaxaci je doporučené, stejně jako pobyt ve venkovním prostředí na pozemku školy. Aktivity mimo areál školy nejsou možné, stejně jako školy v přírodě či jiné obdobné aktivity.

      Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
      Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
      Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
      Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.
      Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.

      Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
      V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě. Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
      Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

      Školní stravování – vydávání obědů při zajištění níže uvedených pravidel
      V jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci z různých skupin žáků. Při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě. A dále je nutné zajistit rozestupy mezi jednotlivými skupinami.
      Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.

      Specifika pro žáky připravující se na přijímací zkoušky na střední školy v době od 11. 5. 2020
      Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud je to nezbytné ve vztahu k přípravě na přijímací zkoušky.
      Obsahem je učivo především z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací zkoušku.

     • Sdělení informace o obnovení provozu MŠ Brána v období od 25. 5. do 30. 6. 2020 (čas 6.30 – 15.00)

     • Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

      Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“). Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte, členů společné domácnosti). Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

      V prostorách mateřské školy

      Učitelé MŠ vyzvednou dítě po zazvonění u hlavních dveří do MŠ a stejným způsobem vám dítě předají. Rodiče nevstupují do budovy školy.Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady, nádvoří, hřiště školy.Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka Čestné prohlášení, které je možné předat před vstupem do školy. (Ke stažení zde nebo lze osobně vyzvednout v pracovních dnech od 8.00 – 15.00)

      Stravování dětí zajišťuje školní jídelna.