Povinně zveřejňované

   • Povinně zveřejňované informace

   • Povinně zveřejňované informace

    Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

    1. Název

    BRÁNA, základní škola a mateřská škola, Heřmanická 340, 509 01 Nová Paka

    2. Důvod a způsob založení

    O škole

    Zřizovatel

    Sbor Jednoty bratrské v Nové Pace, Kollárova 456, 509 01 Nová Paka, Bohdan Čančík, jbnp@seznam.cz

    3. Organizační struktura

    Náš tým

    Složky organizace:

    • základní škola
    • mateřská škola
    • školní družina
    • školní jídelna

    4. Kontaktní spojení

    4.1 Kontaktní poštovní adresa a 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

     

    4.3 Úřední hodiny ( včetně podatelny)

    Pondělí  08:00-11:00     13:00-15:00

    Středa    08:00-11:00     13:00-15:00

     

    4.4 Telefonní čísla

    4.5 Adresa internetových stránek

    https://www.zsmsbrana.cz/

    4.6 Adresa e-podatelny

    5. Případné platby lze poukázat

    6. IČO

    7. DIČ

    Nejsme plátci DPH.

    8. Dokumenty

    8.1 Seznamy hlavních dokumentů:

    • Školní řád základní školy
    • Školní řád mateřské školy
    • Školní vzdělávací program ZŠ
    • Školní vzdělávací program MŠ
    • Vnitřní řád školní jídelny
    • Vnitřní řád školní družiny

    8.2 Rozpočet

    2021

    2022


    9. Žádosti o informace

    Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají písemně poštou na kontaktní adresu organizace nebo datovou schránkou. Případně je možné zaslat elektronicky emailem (adresa podatelny) se zaručeným elektronickým podpisem na kancelar@zsmsbrana.cz (podatelna).

     

    10. Příjem podání a podnětů

    Žádosti a podání se podávají písemně poštou na kontaktní adresu organizace.

    Ústně lze podat žádost: osobně u ředitelky či hospodářky školy.

    Písemně lze podat žádost: poštou, předáním písemné žádosti na podatelně organizace, elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem, prostřednictvím datové schránky.

     

    11. Předpisy

    Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15 odst. 4. zákona č. 106/1999 Sb. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.

     

     

     

    11.1 Nejdůležitější používané předpisy (vše ve znění pozdějších předpisů)

    Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

    Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,

    Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

    Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

    Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

    Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

    Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku

    Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků, a studentů se speciálními potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

    Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky,

    Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

    Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

    Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

     

    Úplné znění právních předpisů je dostupné na  http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

    12. Úhrady za poskytování informací

    12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

           Pořízení kopií:

    1. Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A4:
    1. Jednostranná 3 Kč
    2. Oboustranná 4 Kč

     

    1. Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A3:
    1. Jednostranná 5 Kč
    2. Oboustranná 7 Kč

     

    1. Za tisk na černobílé tiskárně:
    1. Jedna stránka A4 3 Kč
    2. Oboustranně A4 4 Kč
    3. Jedna stránka A3 5 Kč
    4. Oboustranně A3 7 Kč

     

    1. Za pořízení barevné kopie nebo tisk na barevné tiskárně:
    1. Jedna stránka A5 10 Kč
    2. Jedna stránka A4 15 Kč
    3. Jedna stránka A3 30 Kč

    V případě oboustranné barevné kopie nebo tisku se účtuje dvojnásobek ceny jednostranné kopie požadovaného formátu.

    1. Za scan 1 stránky (manipulační poplatek) 3 Kč.

     

    1. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se stanoví sazba úhrady za každou i započatou hodinu vyhledávání jedním zaměstnancem určeným vedením školy ve výši částky, která je odvozena od průměrné hodinové mzdy pracovníka, ve kterém došlo k vyhledávání. Minimální hodinová sazba činí 200 Kč.

    Mgr. Dana Kašparová, ředitelka školy

    12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací      

    13. Licenční smlouvy

    13.1 Vzory licenčních smluv -nejsou

    13.2 Výhradní licence- nejsou

    14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím